Kvalitetssäkring, regler och avtal

House of Minds (HoM) systematiska kvalitetsarbete ligger till grund för löpande kvalitetssäkring av våra verksamhetsområden och utbildningar.

Kvalitetssäkring, regler och avtal

För YH-utbildningar följer vi vedertagna kvalitetsprocesser inom utbildningsväsendet. Vi följer också Lag om yrkeshögskolan (2009:128) och Diskrimineringslagen (2008:567) för att främja jämställdhet, motverka kränkningar samt främja lika rättigheter för de studerande som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Utvärderingssystem

Vårt utvärderingssystem och återkopplings/utvecklingssystem är tillsammans med vår värdegrund och vår kvalitetshandbok grundbultar i vårt systematiska kvalitetsarbete. Utvärderingssystemet mäter både process/verksamhet och och resultat/läromål.

Stand-ups och retrospectives ger kvalitativa data och säkerställer agila, snabba och även individuella åtgärder för de studerande. Kvantitativa utvärderingar efter varje kurs (skala 1-6) och varje utbildning säkerställer förbättringar och utveckling kopplat till resultat och läromål.

Återkoppling och utveckling

Samtliga resultat återkopplas på ett i förväg kommunicerat och tryggt sätt till berörda parter och till rätt forum för beslut och åtgärder. Interna beslutsforum är, utöver direkta förbättringsåtgärder i klasserna, ledningsgruppen, kvalitetsrådet och skolans ledning inklusive utbildningsledare (UL).

Motiveringar till beslut och åtgärder återkopplas till de studerande. Studerandeinflytande säkerställs genom deltagande i ledningsgruppen och i vårt kvalitetsråd med fokus på studiemiljö (fysiskt och digitalt) samt helhetsbild av utbildningen, inklusive mjuka och hårda värden.

Kvalitetssäkringens faser

Verksamheten delas in i huvudprocesser och därtill kopplade delprocesser. Dessa löper tidvis parallellt och tidvis separat under kvalitetssäkringens fyra faser. Våra huvudprocesser är;

PLANERINGSFASEN

  1. Antagningsprocessen – inklusive marknadskommunikation, möten/intervjuer, digital infrastruktur för ansökan, behörighetskontroll, urval och antagning.
  2. Utbildningsplaneringen – inklusive  upprättande av detaljerade kursplaner och kunskapskontroller, konstituering av ledningsgrupper, säkerställande av resurser, lokaler, utrustning, IT, kvalitetssäkring och kompetensöverföring till föreläsare, stödsystem för avvikelser och individuella behov.
  3. Säkra externa kontakter – LIA, rekrytering, ledningsgrupp, specialister, myndigheter mm. Kvalitetsarbetet under planeringsfasen präglas av att säkerställa att all kommunikation (digital, personlig, visuell) och alla nätverk/relationer ligger i linje med vår och YH:s värdegrund, våra kvalitetskrav och våra krav på jämställdhet, en jämnare könsfördelning och likabehandling. Vi arbetar aktivt för att nå ut brett, inkludera alla och motverka utanförskap i samhället.

 

GENOMFÖRANDEFASEN

  1. Uppstart och onboarding – Utbildningsledare och ledningsgrupp ansvarar gemensamt för kvalitetssäkring av utbildningens uppstart och introduktion. Onboardingprocessen för varje utbildningsstart inkluderar värdegrund, likabehandlingsplan, studerandeavtal och studerandehandbok. HoM:s kvalitetssäkring och utvärderingssystem gås igenom. Process för upplevda problem och orättvisor gås igenom. Studerandeinflytande säkerställs och studeranderepresentanter utses inom tre (3) veckor från kursstarten. Workshops för att medvetandegöra och informera om jämställdhet, likabehandling och allas ansvar i ett schysst och moget bemötande och beteende hålls av expertpartners. Workshops för medvetandegörande och tillvaratagande av olikheter, drivkrafter och motivatorer och emotionell/relationell förmåga hålls av expertpartners.
  2. Kursernas innehåll och mål – Löpande utvärdering och utveckling sker under utbildningens gång. Vi mäter och kvalitetssäkrar både process och läromål; Stand-ups varje vecka och retrospectives efter varje kurs ger kvalitativa data som säkerställer snabb problemlösning och långsiktig förbättring. Kvantitativa anonyma utvärderingar (skala 1-6) sker efter varje avslutad kurs och säkrar jämförelse och hållbar utveckling över tid.

Regler och avtal

Vi följer svensk lagstiftning i all vår verksamhet. Eftersom många av våra utbildningar och Labs (stor bokstav?) sker online är det extra viktigt att tänka på upphovsrätt och integritetsskydd. Vi möter dig i GDPR-säkrade online-forum och vi garanterar självklart full sekretess för allt som görs hos House of Minds.

Du får inte heller sprida material, filmer och information utanför det aktuella forumet och den aktuella gruppen. Alla studerande och deltagare skriver avtal om detta innan vi startar.

För statsfinansierade utbildningar följer vi gällande lagar för svenskt skolväsende samt specifika regler och förordningar för YH-utbildningar.
Läs mer på https://www.myh.se/Lagar-regler-och-tillsyn/Lagar-och-forordningar/

För våra betalutbildningar gäller standardavtal som du godkänner i samband med att du anmäler dig till en utbildning. Läs hela avtalet här: Anmälan, betalning och villkor HOM.

Integritetspolicy

För dig som söker eller ska börja en utbildning hos oss;

Vi hanterar dina personuppgifter med största respekt och i enlighet med Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016) (”GDPR”).

Beroende på vilken typ av utbildning eller projekt vi gör tillsammans hanterar vi olika kategorier av personuppgifter på olika vis och med stöd av olika rättsliga grunder. Ibland hanterar vi även det som kallas känsliga uppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

I samband med att du söker till en utbildning hanterar vi följande personuppgifter som du skickar in tillsammans med ditt CV, betyg, intyg och arbetsprov:

  • För- och efternamn
  • Personnummer
  • Bostadsadress
  • E-mailadress
  • Telefon-nummer

Uppgifterna hanteras i samband med bedömning och – antagningsprocessen och har sitt lagliga stöd genom rättliga förpliktelser. Under utbildningstiden kommer vi skicka löpande studierelaterad information till dig samt lämna information till samverkande myndigheter, tex Myndigheten för Yrkeshögskolan, CSN, SCB.

De underleverantörer vi samarbetar med för att kunna bedriva utbildningsverksamheten, tex olika IT- tjänster, finns det alltid ett skriftligt avtal med, i enlighet med GDPR.

© Copyright House of Minds 2021
Vi använder cookies på denna webbplats för att ge er den bästa möjliga användarupplevelsen.
Läs våra villkor